Visie en Missie MOvactor

MOvactor is een inspirerende en innoverende maatschappelijke onderneming. Wij voeren maatschappelijke ondersteuning uit in twee vormen:

1. Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg is de informele, georganiseerde zorg in de samenleving. Deze zorg en/of begeleiding wordt geboden door een vrijwilliger uit de directe omgeving van de zorgvrager. De vrijwilliger wordt professioneel ondersteund en begeleid door MOvactor. De professional verbindt (zorg)capaciteit, (zorg)gelegenheid en (zorg)vraag aan elkaar aan de hand van getoetste methodieken.

Het gaat om laag complexe zorg, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk waarbinnen de zorg- en ondersteuningsvragen kunnen worden opgevangen. Waar nodig doet MOvactor in overleg met de zorgvrager en de vrijwilliger een beroep op professionele deskundigheid.

2. Ondersteuning van de Civil Society

Deze vorm van maatschappelijke ondersteuning bestaat uit de organisatie van een samenhangend stelsel van diensten en producten ter ondersteuning van particuliere initiatieven in het sociaal domein. Enerzijds door inzet van collectieve voorzieningen, zoals een vrijwilligerscentrale, en anderzijds door beschikbaarheid van individuele voorzieningen in de vorm van onder meer professionele, deskundige ondersteuning (methodieken van consultancy, informatie en advies).

Onze missie is dat alle inwoners van onze werkgebieden op een prettige en zo gezond mogelijke manier hun leven kunnen leiden. Dit willen we bereiken door het bevorderen van  

  • participatie van mensen die ten gevolge van een kwetsbare positie (lichamelijk, psychisch, economisch) niet goed in de maatschappij mee kunnen doen, dan wel de dreiging daartoe bestaat;
  • betrokkenheid van mensen die willen en kunnen bijdragen aan het bouwen van de samenleving;
  • leefbaarheid en sociale samenhang buurt- en wijkgericht.

Visie: MOvactor heeft een samenleving voor ogen waarin mensen gelukkig, betrokken en zinvol leven en waaraan iedereen bijdraagt vanuit eigen kracht en mogelijkheden.

MOvactor kent vijf kernwaarden die voor onze beroepspraktijk van groot belang zijn: vanuit eigen kracht, integriteit, klantgerichtheid, proactiviteit en ontwikkeling. Bij alles wat wij doen staan deze kernwaarden voorop.