Beleid en verantwoording MOvactor

Beleid

 

De belangrijkste beweging waar welzijnswerk een bijdrage aan levert is het vergroten van het welbevinden van de inwoners van Nieuwegein. De doelen die gesteld zijn in de transformatieagenda van Nieuwegein kunnen daaraan bijdragen . Deze agenda kent twee inhoudelijke hoofddoelen:

  1. Passende ondersteuning: inwoners zijn in staat, en worden in staat gesteld, om al of niet samen hun eigen leven te leiden.
  2. Hoog niveau van participatie: alle inwoners nemen deel aan de samenleving en inwoners met een kwetsbaarheid worden niet afgezonderd (inclusie).

Met name de tweede doelstelling vormt de kernopgave voor het welzijnswerk van MOvactor.

In het eerste kwartaal van 2019 stelt de gemeente Nieuwegein haar visie op welzijn 2019 – 2024 vast. Deze visie vormt de basis voor de opdracht aan MOvactor. De opdracht wordt door MOvactor vertaald naar een programmaboek. Zodra dit gereed is, zal het op de website zichtbaar zijn.

 

Verantwoording

Jaarlijks legt MOvactor verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten middels een inhoudelijke verantwoording en jaarrekening:

 

Beloningsbeleid

MOvactor hanteert de cao sociaal werk. (https://www.sociaalwerk-werkt.nl/cao-sociaal-werk)

Sociaal werk Nederland heeft een adviesregeling die dient als handvat om het salaris te bepalen.(https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/governance/publicaties/publicatie/3434-adviesregeling-directiefuncties)

MOvactor heeft op dit moment een interim directeur bestuurder waar een contractuele afspraak buiten dienstverband aan ten grondslag ligt.

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Directeur bestuurder a.i. Mevrouw K. Hogenbirk
   
Raad van Toezicht  
Voorzitter Mevrouw N.A.M. Rigter
Vice voorzitter M. van Leeuwen
Audit Comité J. Pronk (voorzitter)
  M. Kompier
Lid T.H.G. Robbe
  M. van der Kleij