Ik zoek financiële ondersteuning

Om bewonersinitiatieven succesvol te laten zijn, zijn daar soms financiële middelen voor nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden en fondsen die bewonersinitiatieven financieren.

Wijkbudget

De drie woningcorporaties Jutphaas Wonen, Portaal en Mitros en de Gemeente Nieuwegein stellen jaarlijks per wijk een wijkbudget beschikbaar. Vanuit dit wijkbudget kunnen bewonersinitiatieven worden gefinancierd. Het gaat om initiatieven met een gemeenschappelijk doel. Het wijkplatform bekijkt of het initiatief aan de voorwaarden voldoet. De aanvraag moet worden ingediend bij het wijkplatform in uw wijk. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt het initiatief voor akkoord bij de leden of het dagelijks bestuur van het platform in stemming gebracht.

Hieronder vind u een overzicht van de contactpersonen en e-mailadressen per wijkplatform. Sommige wijkplatforms hebben spelregels en/of een aanvraagformulier opgesteld waar u gebruik van kunt maken. Wanneer deze beschikbaar zijn, zijn deze te vinden onder het overzicht van de wijkplatforms. In andere gevallen kunt u per e-mail contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactpersonen

Aanvraagformulier wijkbudget Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve
Spelregels en aanvraagformulier wijkbudget Doorslag
Aanvraagformulier Galecop
Spelregels en aanvraagformulier HZL
Spelregels Vreeswijk

Woningcorporaties

  • Via bewonerscommissies: huur je een woning bij één van de woningcorporaties Jutphaas Wonen, Portaal en Mitros? Wil je met een bewonersgroep de leefbaarheid of sociale samenhang in de buurt verbeteren? Neem dan eens contact op met je woningcorporatie voor de mogelijkheden om dit financieel te ondersteunen.
  • Woningcorporaties geven incidenteel financiële steun aan maatschappelijke initiatieven, buiten aanvragen van eigen huurders. De mogelijkheden hiervoor zijn echter zeer beperkt.

Meer informatie over deze mogelijkheden
Portaal: Yvonne van Delden, adviseur leefomgeving. yvonne.v.delden@portaal.nl 
Mitros: vraag@mitros.nl o.v.v. leefbaarheid Nieuwegein
Jutphaas Wonen: op de website staat meer informatie over sponsoring door Jutphaas Wonen.

Samen voor Nieuwegein

Op een Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer. Doel van een Beursvloer is om matches tot stand te brengen. Veel matches, goede matches, onverwachte matches...
Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Of gewoon handen om het een en ander voor elkaar te krijgen. Uiteraard stellen zij hier iets tegenover. Bedrijven hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Dit alles met als doel de Nieuwegeinse samenleving te versterken! Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@samenvoornieuwegein.nl.

Fondsen

Nieuwegein Fonds
Het Nieuwegein Fonds is een particulier burgerinitiatief dat, onafhankelijk, steun biedt aan (nieuwe) Nieuwegeinse initiatieven en projecten.
Het Fonds wil bijdragen aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap van Nieuwegein. Zij doet dit door gelden beschikbaar te stellen, het geven van adviezen en het organiseren van inspiratiesessies.
Het Fonds verwerft inkomsten uit bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven, andere organisaties en instellingen, serviceclubs, evenementen en acties.
Voor meer informatie: https://www.facebook.com/nieuwegeinfonds/

Rabobank stimuleringsfonds
Rabobank Utrecht e.o. stelt geld beschikbaar aan sociaal-economische en maatschappelijke projecten, ook in Nieuwegein. Het doel van het Rabobank Stimuleringsfonds bestaat uit het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Om een aanvraag in te dienen is het wel noodzakelijk om een rechtspersoon te hebben (zoals stichting of vereniging). Op de website van de Rabobank staat meer informatie over wat het Rabobank Stimuleringsfonds inhoud en de voorwaarden. Ook is het aanvraagformulier online beschikbaar.

Oranje Fonds
Tijdens Burendag (medio september) en NLdoet (medio maart) is het mogelijk om met een bewonersinitiatief een aanvraag te doen bij het Oranje Fonds. Bewonersinitiatieven met een stichtings- of verenigingsstructuur kunnen óók voor andere activiteiten een aanvraag doen. Het Oranje Fonds heeft een handige quickscan waarmee je kunt bekijken of jouw initiatief in aamerking komt en of het dus zin heeft om een aanvraag in te dienen. Op de website van het Oranje Fonds staat meer informatie over de werkwijze en richtlijnen die zij hanteren.

Het Oranje Fonds start in 2015 een speciaal 'groen en sociaal' programma: Groen Verbindt. Met dit programma willen zij, door gebruik te maken van de groene buitenruimte, ontmoeting tussen buurtbewoners en bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen bevorderen. Om zo de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten te versterken.
Voor meer informatie: www.oranjefonds.nl/groenverbindt

VSBfonds
Het VSBfonds steunt afgebakende projecten rondom Mens&Maatschappij en Kunst&Cultuur. Het is wel noodzakelijk om als organisatie een rechtspersoon te hebben, zoals een stichting of vereniging. Bekijk ook van te voren de algemene criteria waar een aanvraag bij VSBfonds aan moet voldoen. Het VSBfonds heeft een quickscan waarmee je snel kunt bekijken of jouw initiatief in aanmerkking kan komen voor een financiering.

K.F. Hein Fonds
Het K.F. Hein Fonds wil de sociale cohesie in buurten bevorderen. Vaak is de drempel voor buurtinitiatieven te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Eenmalig komen buurtinitiatieven daarom in aanmerking voor ondersteuning tot € 500,-.
Voor meer informatie: www.kfhein.nl/ondersteuning/buurtinitiatieven

Crowdfunding

Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Iedereen met een goed idee voor de buurt kan via deze website geld inzamelen en hulp vragen om het idee te realiseren. Bewoners, maar ook bedrijven, kunnen hier geld doneren, of tijd, ruimte en materiaal ter beschikking stellen. Je kunt op drie manieren helpen om de buurt te verbeteren met Voor je Buurt. Je kunt doneren, je kunt een project starten en je kunt partner worden.

www.oneplanetcrowd.nl
Via Oneplanetcrowd.nl financieren ondernemers de ontwikkeling van hun innovatieve producten en diensten met ‘crowdfunding’. Projecten op Oneplanetcrowd dragen een steentje bij aan een betere planeet; ze zijn milieuvriendelijk of hebben een sociaal-maatschappelijke meerwaarde.

Maatschappelijke initiatieven

Vindt u ook dat iedereen in Nieuwegein moet kunnen meedoen met wat de stad te bieden heeft? En heeft u een goed idee voor een activiteit die bijdraagt aan ontmoeting, samenwerking en het levendig maken van uw buurt of de stad? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente en breng uw idee ook echt tot uitvoering! U kunt dat als bewoner doen, maar ook als organisatie.

Lees meer op de website van de gemeente.

Terug naar 'meer informatie'