Informatie & advies voor organisaties

Nieuwe regeling voor WW en vrijwilligerswerk -  Meldpunt NOV
Per 1 januari heeft minister Asscher een nieuwe regeling voor WW en Vrijwilligerswerk laten ingaan. Als iets bij een organisatie vrijwilligerswerk is, dan mag een WW'er het uitvoeren, ongeachte het aantal uur dat hij actief wil zijn. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken om de regeling na vijf maanden te evalueren. NOV ontvangt graag voor de evaluatie met het ministerie meldingen van mensen en organisaties die vinden dat het UWV onterecht het doen van vrijwilligerswerk door iemand met een WW-uitkering afwijst. Deze meldingen kunnen anoniem worden doorgegeven aan het meldpunt WW en Vrijwilligerswerk. Lees meer over het standpunt van het NOV en het meldpunt.

Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) gewijzigd op het gebied van:
 - schenking 
 - successie 
 - aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, ook als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst.

Wilt u weten of een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Werkt u als vrijwilligersorganisatie met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kan uw vrijwilligersorganisatie, als uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, gebruikmaken van de Regeling Gratis VOG. Als uw organisatie is toegelaten tot de regeling, kunnen uw vrijwilligers gratis een Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Lees meer over de regeling, de voorwaarden en de procedures op www.gratisvog.nl

Arbo-regels
Vrijwilligersorganisaties vallen niet onder de Arbo-wet. Er zijn echter wel specifieke regels als het gaat om vrijwilligers tot 18 jaar die alleen onder (volwassen) begeleiding vrijwilligerswerk mogen doen, als het gaat om zwangere vrijwilligers en als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen waar de vrijwilligersorganisatie zich aan dient te houden.
Voor vrijwilligersorganisaties die ook personeel in dienst hebben, gelden er aanvullende regels. Dan gaat het om personeel in loondienst, niet de vakkrachten of trainers bij een sportclub. Ook is er onderscheid tussen organisaties met personeel voor minder dan 40 uur per week of meer dan 40 uur per week.

Hoe gaat u om met een onkostenvergoeding aan vrijwilligers?
Vergoeden van werkelijk gemaakte kosten mag altijd. De hoogte van een algemene vergoeding is aan wettelijke regels gebonden. Deze kunt u nalezen op onze website. Klik hier.

Zijn uw vrijwilligers goed verzekerd?
De gemeente Nieuwegein heeft v.a. maart 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. De volgende verzekeringen zijn erin opgenomen:
- Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers 
- Aansprakelijkheidverzekering voor vrijwilligers
- Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
- Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
- Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Alle vrijwilligers in meer of minder georganiseerd verband zijn hierdoor automatisch verzekerd. Mantelzorgers zijn alleen verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Schademeldingen lopen via de afdeling juridische zaken van de gemeente Nieuwegein.

Meer informatie:
- Folder
- Verzekeringscheck
- Meest gestelde vragen
- Schadeformulier

Naar "Onkostenvergoeding vrijwilligers"
Naar "Deskundigheidsbevordering d.m.v. de Lekstroomacademie"
Naar "Promotie & financiering voor organisaties"
Naar "Downloads voor organisaties"